åren 1935 – 1975 av Stig Facht

Bordighera
På bilden visas Bordighera 19249 som är moder till vårt sto Bilharzia 30074.

Amuratha – familjen – härstammar från gråskimmelstoet Amuratha 2126 f 1926 i Hannover e Amos u Hekla Han. VI 8430 e Hartguss xx – Jasperding – Cadet – Nording – Willi. Hon var sannolikt det bästa av de 10 stona, som 1929 importerades från Hannover, och hennes härstamning var mycket god. Fader Amos ansågs vara Celles bästa Amurath II – ättling och var mycket populär bland de hannoveranska uppfödarna. Han hade arabens goda egenskaper – lättföddhet, ett vackert och uttrycksfullt huvud med stora ögon i föreningen med hannoveranarnas kraftiga skelett och utmärkta gång. Amurathas moder Hekla var fallen e Hartguss xx, som var Caiusson från Graditz.
Amuratha förvärvades av Oscar Ohlsson, Löberöd och kom via två andra ägare så småningom till den framstående uppfödaren Emil Olsson, Elsagården, Blentarp, där hon förblev till sin död 1946. Hon var ett förstklassigt avelssto, premierad A, erhöll hederspris i Flyinge 1930 och vid lantbruksmötena i Eslöv 1934 och Ystad 1936, 1. pris enskilt och 2. pris för familj vid lantbruksmöte i Malmö 1937. Hon lämnade i allt 11 avkomlingar, av vilka 3 såldes till remonter, 1 till ridhäst, 3 blevo stamboksförda ston och en beskällare nämligen

Master 160 f 1934 e Indigo, tillhörde Flyinge, kastrerad 1938 och såld till ridhäst, som vilken han blev pristagare i medelsvår dressyr under namnet Claes, fader till 2 stamboksförda ston och 8 remonter och/eller ackordhästar.

När Amuratha importerades var hon dräktig med Celle – hingsten Dekorum, som tillhörde Devil’s owns xx hingstlinje, och resultatet blev Amora 2413 f 1930, som skulle bli en betydelsefull hingstmoder. Av de båda övriga var det endast Ramona 2720 f 1932 e Ruster, som lämnade stamboksförd avkomma. Amuratha vansläktades inte i Sverige, där hon parades klokt med goda hingstar såsom Ruster, Indigo, Eros och Niger. I det sistnämnda fallet var det en märklig släktskapsparning, eftersom han var hennes dotterson u Amora!

Amora förvärvades av Tage Pehrsson, Staelsbo gård, Halmstad, hos vilken hon förblev till 1944, då hon togs ur aveln efter att inte ha lämnat någon avkomma sedan 1941. Hon föreföll att vara ett lovande avelssto, premierad A, erövrade 2. pris på lantbruksmöte i Eslöv 1934 och 3. pris på disriktslantbruksmöte i Malmö 1937, men motsvarade knappast förväntningarna, då hon endast ämnade 5 avkomlingar, av vilka 3 såldes till remonter och 1 blev beskällare, nämligen den mycket nyttiga

Niger 177 f 1935 e Eros, tillhörde Flyinge, Statens pris till hingst, född hos privat uppfödare 1949, dödad 1955, fader till hingsten Lansiär f 1954 u Florina 3322 e Florett, 36 stamboksförda ston och 148 remonter och /eller ackordshästar.

Ramona förblev hos Emil Olsson på Elsagårde till till sin död 1950. Hon var ett förstaklassigt sto, som väl förärvde moders goda egenskaper, och som ät stammoder för familjen samtliga efter henne kommande medlemmar. Hon var premierad A, erövrade 2. pris enskilt och med avkomma vid lantbruksmöte i Lund 1945, fick Staens förärvningspremie 1948 och lämnade 10 avkomlingar, av vilka 4 såldes till remonter och 13 stamboksförda ston, vilka tillsammans producerade 14 remonter och 13 stamboksförda ston. Av döttrarna vore Jeanette 3182 f 1936 e Jambos, Monica 4227 f 1941 e Eros, Rosmari 4995 f 1944 e Eros och Rossti 5513 f v 1948 e Nagel den mest betydelsefulla.

Jeanette var äldst i syskonskaran och får väl betraktas som den bästa av dem. Hon förvärvades av den framstående hästuppfödaren Valter Åkers, Bäckaskogs Kungsgård, Bäckaskog och stannade hos honom till sin död 1956. Hon var premierad A, erövrade 2. pris vid lantbruksmöte i Lund 1945, fick Statens förärvningspremie 1951 och lämnade 12 avkomlingar, av vilka 6 såldes till remonter (varav 1 senare blev Dolly 6926 f 1952 e Röde Orm xx), 1 till ridhäst och 5 direkt sattes in i aveln och stamboksfördes. Av döttrarna blevo Carmen 5344 f 1955 e Hamlet, nyssnämnda Dolly och Banette 6154 f 1955 e Barbarbossa (se nedan) de mest betydelsefulla.

Monica som förvärvades av R. Rausing, Simonstorps Säteri, Blentarp, motsvarade väl inte riktigt förväntningarna och försvann ur aveln 1951. Hon hade då lämnat 3 avkomlingar, av vilka Fleur 5529 f 1947 e Janus (se nedan) genom sina döttrar kom att få mycket stor betydelse för familjens utveckling och fortbestånd.

Rosmari förblev hos Emil Olsson tom 1950, då hon såldes till Gottfrid Nilsson, Bluggstorp, Tågarp, där hon stannade tom 1961, då hon till slut hamnade hon Barbro Johnsson, Dorishäll, Vallåkra. Hon var premierad A, erhöll avelsdiplom, Statens förärvningspremie 1965 men lämnade endast 8 avkomlingar, av vilka 3 såldes till remonter, 1 till ridhäst och 2 blevo alltjämt i tjänst varande stamboksförda ston, Tit – Bit II 6908 f 1960 e Jovial och Ramona II 6907 e Afghan, vilka tillsammans hittills lämnat 5 stamboksförda döttrar.

Rossti förvärvades av Bendt Erlandsson, Röddinge boställe, Sjöbo och verkade hos honom till 1972. Hon var premierad A och lämnade 6 avkomlingar, av vilka 1 såldes till remont, 1 till ridhäst och 4 blevo stamboksförda ston, vilka enligt befintliga stamboksuppgifter alltjämt äro i tjänst, och vilka hittills har producerat 13 avelsston, av vilka 12 stamboksfördes. Av döttrarna är det Rosita 5875 f 1954 e Sorrento (se nedan), som hittills visat sig mest betydelsefull.

Carmen (se ovan) kom efter ett kort mellanspel hos en annan ägare till Stig Persson, Grantinge, Hässleholm, hos vilken hon förblev till dess hon 1969 togs ur aveln. Hon var premierad A, erhöll avelsdiplom, erövrade hederspris på lantbruksmötet i Rinkeby 1957, liten medalj på rikslantbruksmötet i Jönköping 1959, 1. pris och hederspris på Mila 1964 och fick Statens förärvningspremie 1963. Hon lämnade 8 avkomlingar, av vilka 3 såldes till remonter (varav 2 exporterades till Schweiz), 1 till ridhäst och 3 blevo stamboksförda ston varav Carmencita 6134 f 1957 e Barbarossa och Carola 6389 f 1959 e Varolio (se nedan) haft viss betydelse.

Dolly (se ovan) förärvades av Edvin Nilsson, Björkebo, Vollsjö, hos vilken hon alltjämt tjänstgör. Hon såldes först till remont och kom därför först 1965 in i aveln och har hittills lämnat 6 avkomlingar, av vilka 2 blivit stamboksförda ston. En av avkomlingarna är den lovande hopparen Fayer Rex f 1968 e Utrillo.

Banette köptes av och är alltjämt i tjänst hos Göran Wildt – Persson, Bokeholm, Näsum. Hon är premierad A, har fått avelsdiplom och erövrade 2. pris på Mila 1964. Hon har hittills lämnat 10 avkomlingar, av vilka 1 sålts till remont, 2 till ridhästar och 4 blivit alltjämt i tjänst varande stamboksförda ston. En av ridhästarna är den gode hopparen Farro f 1963 e Faruk, som dessutom segrat i lätt dressyr.

Fleur (se ovan) förvärvades av Erik Magnusson, nr 21, Veberöd, som 1958 sålde henne till Stockholms Superfosfat AB, Aske gård, Bro, där hon var åren 1959- 1963, varefter hon – efter 1 år hos Christina Gustafsson, Jakobsbergs säteri, Björnlunda – slutgiltigt hamnade hos Ingeborg Dobson, Ekerö, där hon förblev till sin död 1971. Hon var premierad A och lämnade 7 avkomlingar, av vilka 1 såldes till remont och 4 blevo stamboksförda ston, varav de 3 äldsta Flaury 5890 f 1954 e Faruk, Florette 5966 f 1955 och Flaura 6193 f 1951 båda e Faruk (se nedan) blevo av mycket stor betydelse för familjens vidare utveckling.

Rosita (se ovan) kom efter ett par mellanhänder till Håkan Olsson, Ivarstorps gård, Sjöbo, där hon fortfarande är i tjänst. Hon är premierad A, har fått avelsdiplom och har hittills lämnat 10 avkomlingar, av vilka 2 sålts till ridhästar och 6 blivit stamboksförda ston, av vilka Nirose 6489 f 1969 e Nixon (se nedan) hittills visat sig vara den mest produktiva.

Carmencita (se ovan), som tillhörde Rolf Andersson, Kärrfästerna, Vittskövle t o m 1910, är nu i tjänst hos Nils Erik Persson, Degeberga. Hon är premierad A, erövrade 1. pris på Mila 1964 och har hittills lämnat 5 avkomlingar, av vilka 1 sålts som remont till Schweiz och 3 blivit allt- jämt i tjänst varande stamboksförda ston.

Carola förvärvades av och är alltjämt verksam hos Stig Persson, Grantinge gård, Hässleholm. Hon är premierad A, har fått avelsdiplom, erövrade 1. pris på Mila 1964 och har hittills lämnat 6 avkomlingar, av vilka 1 exporterats till Danmark, 2 blivit avelsston, varav 1 hittills stamboksförts, och 1 beskällare, nämligen…

Fineman 480 f 1969 e Astronaut, tillhörde Flyinge, såld i februari 1976 till Ole Wienecke, Skive, Danmark.

Flaury (se ovan) tillhörde Gert Magnusson, Hörr nr 6, Sjöbo torn 1964, då hon såldes till Harry Griping, Andrarum, Lövestad, där hon förblev till 1975, då hon efter 2 års behandling för en livmoderinfektion måste avlivas. Hon var ett mäktigt sto med bra djup och manke, hasor och skenor, elegant med god hållning och gott lynne. Hon var premierad A, erhöll avelsdiplom, G. af Petersens hederspris 1957, hederspris och stor medalj som bästa sto i sin klass på rikslantbruksmötet i Jönköping 1959, 1. pris och hederspris på Mila 1964 och fick Statens förärvningspremie 1969. Hon lämnade 13 avkomlingar, av vilka 3 sålts till ridhästar (bland dem storhopparen Gosh f 1963 e Nepal, se bilden), 5 blivit stamboksförda st varav Florry 6736 f 1961 och Fanny 7376 f 1962 båda e Nepal hittills lämnat 6 avelsston, av vilka 5 stamboksförts, och 1 beskällare, nämligen

Raff 452 f 1965 e Rousseau, tillhör Sigrid Rudbeck, Almudden, Vren, fader till 3 stamboksförda ston.

Florette (se ovan) förvärvades av Adele Edwards, Ugglarp nr 3, Trelleborg, där hon verkade till 1974, då hon på grund av sjukdom måste avlivas. Hon var relativt liten till växten med ädelt utseende och gott lynne, var premierad A, erhöll avelsdiplom och Statens förärvningspremie 1969. Hon lämnade 11 avkomlingar, av vilka 2 sålts till remont er (varav 1 exporterats till Schweiz), 4 sålts privat och 4 blivit alltjämt i tjänst varande stamboksförda ston, vilka hittills lämnat 4 stamboksförda döttrar. Bland de privatägda hästarna återfinns den lovande dressyrhästen Noroc f 1967 e Vagabond, som segrat i medelsvår klass.

Flaura (se ovan) förvärvades av Christina Gustafsson, Jakobsbergs säteri, Björnlunda, som under ett år ägt modern Fleur. Flaura , som allt- jämt är i tjänst, är premierad A, har fått avelsdiplom och har hittills lämnat 9 avkomlingar, av vilka 1 sålts till Statspolisen, 1 till ridhäst och 2 blivit alltjämt i tjänst varande stamboksförda ston.

Nirose (se ovan) är alltjämt i tjänst hos Berndt Erlandsson, är premierad A och har hittills lämnat 8 avkomlingar, av vilka 1 sålts som remont till Schweiz och 3 blivit stamboksförda ston, varav Nijara 7379 f 1964 e Jarramas intill nu lämnat 1 stamboksförd dotter och 1 beskällare, nämligen

Händel 507 f 1971 e Jovial, tillhör Flyinge.

Familjen har inga hingstar utöver de här ovan redan nämnda. Tävlingsmässigt har familjen hävdat sig mycket väl med 34 pristagare, varav 3 i svår klass, nämligen förutom de redan nämnda Farro och Gosh också hopparen Orient (ex Orson) f 1945 e Salvator u Jeanettes äldsta dotter Ninette 3988 e Niger.

Av familjens 98 medlemmar äro 81 alltjämt i tjänst, och man kan därför räkna med att familjen såväl kommer att öka i storlek som också lämna ytterligare goda tillskott till tävlingshästarna.

Avelsföreningen för svenska varmblodiga hästen
(En samman fattning ur en utredning om vad som gäller stofamiljerna
och deras betydelse för tävlingssporten under
åren 1935 – 1975 av Stig Facht)